Stig Rådahls blogg

Stig Rådahls blogg

Om Bloggen

Hej,

Detta är en blog där jag skall diskutera politiska ideer från min ståndpunkt som moderat kommunpolitiker i Uppsala

Ingen behöver frysa i vinter i Uppsala

FritidspolitikPosted by Stig Rådahl Sun, December 19, 2010 00:29:43

Ingen skall behöva sova ute i vinter i Uppsala. Vi har med omedelbar verkan utökat härbärgesplatserna i Uppsala denna vinter med 10+ 10 platser, med start den 15 november. Dessa platser får utnyttjas inte bara över natten utan 24 timmar och utan beslut från sociala myndigheter i tre dagar, därefter ser vi över om behovet är av annan karaktär. På härbärget finns personal, mat och möjlighet till dusch och samvaro. Vi kommer att till våren utvärdera verksamheten för att se vad vi kan göra för de behövande i fortsättningen.

Definitivt säkert är dock att ingen behöver sova ute i Uppsala i vinter!

Stig Rådahl
Moderat ordförande i VFN (Nämnden för vuxna med funktionshinder)

Kvinnofrid - en Moderat angelägenhet

FritidspolitikPosted by Stig Rådahl Wed, September 08, 2010 18:50:16

M prioriterar kvinnofrid

Uppsala kommun skall vara ledande i frågor som gäller kvinnofrid och vi är på god väg. I juni 2007 tog Nämnden för vuxna med funktionshinder (VFN) dvs Socialnämnden, beslut om Handlingsplan för kvinnofrid . Genom VFN har Uppsala kommun fyra olika samarbetsprojekt med frivilliga föreningar inom kvinnofridsområdet. Med stöd från kommunen bedriver Kvinnojouren sitt skyddade boende. Mansmottagningen mot våld driver ett pappaprogram och partnerprojekt. Stadsmissionen driver Minna-Marie-projektet, som bl a riktar sig till kvinnor med missbruksproblem. Brottsofferjouren utbildar personal kring våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. Dessa frivilliga organisationer gör en fantastisk insats med att på olika sätt hjälpa de utsatta kvinnorna. Förutom dessa, av VFN stödda, frivilliga organisationers arbete har Uppsala kommun även ett skyddat boende ”SIRI”, som inte bara hjälper kvinnor från den egna kommunen utan även utsatta kvinnor från andra kommuner. Vad som är viktigt och som man aldrig får glömma är att det är lika viktigt att hjälpa de män som slår så att komma ifrån sitt brottsliga och destruktiva beteende.

Vi har i Uppsala kommunstödda ideella organisationer som arbetar med brottsoffer, ex Brottsofferjouren , Kvinnojouren och Uppsala Mansjour.

När Alliansen tillträdde höjde vi genast anslaget till ideella föreningar från 3 till 4 miljoner. Av dessa går över 1 miljon till Kvinnojouren, en kraftig höjning, och en klar signal att vi från Alliansen agerar i stället för diskuterar. Vi arbetarpå flera plan med att hjälpa de utsatta kvinnorna, men för att nå detta mål måste det även skapas en opinion mot våldet. Detta gör vi nu bla genom att hos Länsstyrelsen i Uppsala län ansöka om medel för en förstudie och kartläggning med fokus på förebyggande insatser riktade till män som utövar våld i nära situation Detta raljerar (MP) och (S) över i en UNT artikel och kallar det naivt. Vi anser att man inte enbart kan behandla de som redan slagit, vilket görs mycket kraftfullt, utan även göra alla medvetna om den situation som råder. Det är inte att vara naiv det är att vara proaktiv!

Genom alliansregeringens stora satsning 2010 på 108 miljoner kronor som gått till länsstyrelserna för att de skall kunna fördelas till landets kommuner för att förstärka och utveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn för samverkansprojekt mellan kommunerna och ideella sektorn har vi tillsammans med Stadsmissionen i Uppsala kunnat starta ”Valvet”, som är den enda verksamhet som riktar sig till våldsutsatta kvinnor med missbruk. Tack vare detta har Kvinnojouren kunnat fortsätta utveckla sin verksamhet och behålla två anställda medarbetare.

VFN arbetar vidare med att inrätta ett resurscentrum för kvinnofrid i Uppsala kommun. Det ska fungera som ”en ingång” dit våldsutsatta kvinnor kan vända sig. Tidigare kunde en utsatt kvinna ”bollas” mellan olika hjälpinstanser, men genom det kommande resurscentret kan den utsatta kvinnan omedelbart få hjälp genom att ringa ett nummer.

Stig Rådahl (M ordf i VFN)

Hemlöshet en M-fråga

FritidspolitikPosted by Stig Rådahl Wed, September 08, 2010 18:29:42

Vi moderater värnar om de hemlösa:

Vi ser mycket allvarligt på problematiken med hemlöshet och har satsat på att undanröja detta problem ex har Uppsala kommun sedan 1996 ett avtal med Frälsningsarmén om drift av ett härbärge med tio platser, sju för män och tre för kvinnor. Vi har ett steg-1 boende i stadsdelen Librobäck, med 10 platser som är ett akutboende. Det är ytterst sällan som dessa boenden är fullbelagda men vid de få tillfällen under det senaste året som det var fullbelagt erbjöd kommunens socialjour boende på lägenhetshotell eller vandrarhem vid akuta behov.

Vi satsar långsiktigt på att minska hemlösheten, men även kortsiktig strategi finns där akuta behov hanteras. Lite sifferexercis följer här: Det finns idag 185 lägenheter som är speciellt avsatta för personer, som på grund av en beroendeproblematik i form av droger, har svårt att lösa sitt boende på den ordinarie bostadsmarknaden. Av dessa 185 lägenheter är 70 lägenheter koncentrerade till tre olika boendeenheter: Nyss nämnda Trestegsboendet i Librobäck, plus Idun och Sagahemmet som drivs av Frälsningsarmén vilka finansieras via kommunala medel. I övrigt finns drygt 115 lägenheter, spridda över hela kommunen, som bebos av personer med omfattande beroendeproblematik. Dessutom uppförs nu ett steg- 4 boende i Librobäck med 12 lägenheter, som skall vara en mjuk övergång från steg- 3 boendet till en egen lägenhet. Detta mjuka steg ökar möjligheten att klara av det kliv det innebär att bo i egen lägenhet. (Inom parentes sagt var V emot denna lösning) En sak till som inte nämns är att Alliansen i den ekonomiska planen för nästa år har avsatt pengar till ett halvvägshus som skall tas fram. Under 2011 kommer dessutom ett nytt boende med 16 lägenheter för äldre missbrukare med stora omvårdnadsbehov att starta.

I Uppsala finns även en öppenvårdsenhet som skall hjälpa personer med drogproblem att klara sin tillvaro efter en vistelse på ett behandlingshem. Till detta finns en särskild träffpunkt kopplad förutom träffpunkten Grottan, vilken i sin tur huvudsakligen finansieras av bidrag från Uppsala kommun. Tillsammans med den öppna träffpunkten vid Mikaelsgården, som drivs av Stadsmissionen, utgör dessa tre träffpunkter basen i ett öppet stöd till hemlösa.

Tillsammans med Frälsningsarmén har Uppsala kommun sedan mitten av 90-talet ett avtal om drift av Brobygget, en verksamhet som bedriver uppsökande verksamhet i kommunen.

Från Uppsala kommun riktas även stöd åt flera ideella organisationer, som Diakonistiftelsen, Frälsningsarmén och KRIS med relativt stora ekonomiska bidrag i deras sociala arbete.

De flesta personer, som under en kortare eller längre tid, är hemlösa har oftast sin grund i en beroendeproblematik av droger och/eller lider av psykisk ohälsa. För personer med psykisk sjukdom och/eller psykisk ohälsa ansvarar kommunen för 7 träffpunkter, tillhandhåller ca 250 boendeplatser samt för ca 220 personer även ett boendesstöd i den egna lägenheten

Som sagt hoppas menar vi att dessa satsningar har skapat tak - över -huvudet även för de av våra innevånare som saknar egen bostad.

Stig Rådahl

Funktionsnedsatt-Funktionshindrad

FritidspolitikPosted by Stig Rådahl Sat, May 01, 2010 23:38:29

Hej

Har du tänkt på skillnaden mellan att kalla någon för funktionshindrad kontra funktionsnedsatt? Bara några ord som har samma betydelse? Varför skall man döpa om saker som har funnits en lång tid? Är det någon skillnad?

Tänk!

Funktionshindrad får en att tänka på att personen har ett hinder, men hur fel kan inte detta vara? Det är ju en nedsättning av en funktion som vi pratar om, hindret utgörs av det omgivande samhället.

Vi Moderater kommer alltid att se till individens behov och inte massans eller gruppens. Vi söker alltid efter vad som är bäst för den enskilde. Att ex få ett arbete även om man bara kan arbeta deltid är en rättighet, vilket vi Modeater arbetar hårt för att genomdriva.

Valfrihet- en Moderat självklarhet

FritidspolitikPosted by Stig Rådahl Sat, May 01, 2010 23:23:56

Hej

Inför valet vill jag bara ånyo påminna om Alliansens framtagna lag om valfrihet- LOV Lagen om valfrihet- vilken bla gjort att ca ett tjugotal företag nya som gamla (detta i Uppsala) tagit sig an uppgiften att erbjuda arbetsplatser åt funktionsnedsatta. Detta är inte bara en bra sak utan en smärre revolution, sett ur en tidigare synvinkel då man blev tilldelad arbete. Nu får man som funktionsnedsatt samma medborgerliga rättigheter som varje annan person att välja var man vill arbeta. Jag vet att detta är stort, då jag under trettio års tid arbetat med och för de funktionsnedsatta och sett att de känt sig som tredje klassens medborgare. Nu är de jämlika och så skall de förbli, det kan vi moderater lova!

Sjukvården

FritidspolitikPosted by Stig Rådahl Fri, February 19, 2010 11:30:50

Hej
Jag sitter nu hemma nyopererad, men vid gott mod och tämligen säker på att vara tillbaka i jobbet om en vecka. Jag fick mitt ingrepp avklarat på Samariterhemmets dagkirurgiska mottagning (Uppsala) där jag möttes av otroligt proffsig, vänlig och hjälpsam personal. Det är ju inte för inte att man är lite darrig i bena när man skall in på en operation, men det lugn som fanns på denna till synes lilla avdelning gjorde att jag kände mig trygg. Heder och tack till all personal på Samariterhemmet. Jag fick av dem veta att avdelningen skulle läggas ner vilket jag tycker är synd. Vi behöver alternativ till de stora enheterna och speciellt för dagkirurgi, där patienterna inte är sjuka utan behöver hjälp med mindre åtgärder. Detta avlastar andra enheter och valfriheten ökar. Behöver jag opereras igen hoppas jag verkligen att Samariterhemmet är kvar

Snöröjningen

FritidspolitikPosted by Stig Rådahl Sat, February 06, 2010 19:46:09

Fantastiskt så bra snöröjning vi har i Uppsala!
Det har under flera år inte varit så mycket snö som detta år, men likväl sköts snöröjningen klanderfritt. Heder åt er som röjer natt och dag. Jag bor i Gamla Uppsala på en av smågatorna och skulle inte vara förvånad alls om snön låg kvar till kvällen, men inte, det går inte många timmar innan vägarna är rensade och sandade. Visst är vintern härlig!

Uppsala är inte bara en vårstad utan en helt underbar vinterstad!

Hemlöshet

FritidspolitikPosted by Stig Rådahl Sat, February 06, 2010 19:33:13

I Uppsala hjälper vi de hemlösa
Under de senaste veckorna har det pågått en diskussion i media om hemlösheten i Uppsala. Jag ska här försöka rätta till missförstånden. Det är ju naturligt att man i dessa bistra vintertider fokuserar på hur en kommun klarar av hemlösheten. I Uppsala samarbetar vi ex med Frälsningsarmen med sitt natthärbärge, vi har akutboenden, som tar emot såväl män som kvinnor. Vi har i stan byggt upp såväl långsiktiga som kortsiktiga strategier med träffpunktverksamheter och öppenvårdsenheter. Ett bra exempel på detta är Grottan som drivs privat, men med kommunal hjälp i ett hus där även landstinget har lokaler för att ge hjälp åt de utsatta. Jag skulle kunna räkna upp många fler insatser, men jag menar att det viktigaste är dock att vi ser problemen och strävar mot att lösa dem, att vi bryr oss och inte lägger oss platta.
Slutsatsen idag är att ingen i Uppsala behöver vara utan tak över sitt huvud i kalla vinternatten.

« PreviousNext »