Stig Rådahls blogg

Stig Rådahls blogg

Om Bloggen

Hej,

Detta är en blog där jag skall diskutera politiska ideer från min ståndpunkt som moderat kommunpolitiker i Uppsala

Lagen om valfrihet

FritidspolitikPosted by Stig Rådahl Sat, August 23, 2014 11:31:41

Lagen om valfrihet (LOV) – en mänsklig rättighet

Inför valet och framtiden vill jag visa på en verklighet som hotas, valfriheten för personer med funktionsnedsättning. LOV infördes som lag 1 jan 2009 men i Uppsala startade vi redan hösten innan då vi förstod hur viktig denna lag är som en mänsklig rättighet för personer med en funktionsnedsättning. Detta har sedan dess oroat oppositionen och främst Vänsterpartiet, som vill avskaffa den. Vilka bevekelsegrunder (V) har för att vilja göra detta har jag svårt att begripa. Varför vill (V) ta bort rätten att välja vad man vill arbeta med, vem som skall vara ens ledsagare, vem som skall komma hem och hjälpa till i hemmet och även var man skall bo? Kanske är det för att man då inte får styra över människor. Vi i Alliansen tror på människans egen förmåga att välja samt att det har höjt kvaliteten, vilket det bevisligen har gjort. Inom Nämnden för hälsa och omsorg (NHO) har vi infört LOV för daglig verksamhet och ledsagarservice. Vår erfarenhet är att detta är uppskattat eftersom det har gett den enskilde möjlighet att själv kunna välja utformningen av sin beviljade insats. Vi i Alliansen vill till skillnad mot (V) att den enskilde själv skall ha möjlighet att välja sitt arbete (daglig verksamhet), själv skall ha möjlighet att välja sin ledsagare, och snart var man skall bo.

Till er som tillhör LSS och därmed har rätt till bra boende, rätt till daglig verksamhet, rätt till ledsagare vill jag säga att genom LOV har ni fått möjlighet att styra över era egna liv, precis som alla andra, just genom att ni själva får välja, något som jag anser vara en mänsklig rättighet.

Vi i Alliansen läser LSS-reformens mål så att personer med en funktionsnedsättning skall få möjlighet att leva som andra och med detta också rätten att själva få ha makt över sina liv. Detta skall vi gemensamt kämpa för att behålla och utveckla, så välj inte bort denna rättighet i valet i höst!

Stig Rådahl (M)
Ordf. NHO

UppsalaVåldsutsatta kvinnor

FritidspolitikPosted by Stig Rådahl Sun, March 16, 2014 11:46:30

Uppsala hjälper våldsutsatta kvinnor!

Uppsala har ett utvecklat stöd för hjälp till våldsutsatta kvinnor. Vi har ett resurscentrum för personer som utsätts för våld i nära relationer - Nexus med tillhörande skyddade boendet Siri.

Nexus är en öppen verksamhet som startades i februari 2012. Nexus tar emot både män och kvinnor och fungerar som en väg in i kommunens hjälpverksamheter. Där får man vägledning och stöttning med ett strukturerat samråd så att de behövande får komma i kontakt med rätt myndighet. Nexus tar självklart emot kvinnor med utländsk bakgrund och på Siri erbjuds de skydd. Såväl Nexus som Siri använder tolk om kvinnan behöver det och man har stor erfarenhet av att hjälpa kvinnor från olika länder. Det är tryggt att dessa två enheter hänger ihop, eftersom våldsutsatta kvinnor kan behöva snabba beslut ex. boende på Siri. På detta sätt behöver den våldutsatta inte skickas runt till olika stödfunktioner och personer, utan får hjälp omedelbart.

Det är också viktigt att med kort varsel kunna ha ett samtal med våldsutsatta personer som precis har tagit steget att överväga att ta emot hjälp. Det kan då vara helt avgörande för deras egna funderingar på hur de ska gå vidare.

Nämnden för Hälsa och Omsorg (NHO) ser också behovet av icke-kommunal hjälp. Därför samverkar vi med Kvinnojouren, Kvinnobyrån vid Stadsmissionen, TRIS (Tjejers rätt i samhället), Brottsofferjouren och Terrafem, vilka alla tilldelats föreningsbidrag. Kvinnor med en annan etnicitet kan självklart också vända sig till någon av dessa föreningar. På TRIS finns exempelvis personer som pratar andra språk än svenska.

Inom Uppsala läns Landsting finns NCK (Nationellt centrum för kvinnofrid) som har nationell telefonlinje, kunskapsbank, forskning och utbildning samt landstingets kvinnofridsmottagning. Där finns också tolk om en kvinna skulle vilja det.

Från statligt håll har Socialstyrelsen beslutat om fördelningen av statsbidrag, drygt 13 miljoner mer till kvinnojourer i år. Pengarna har i huvudsak gått till ROKS och SKR. Dessa organisationer är rikstäckande paraplyorganisationer, som i sin tur fördelar medel till lokala kvinnojourer. Via ROKS har Terrafem beviljats 1 450 000 kronor för 2014 för en jourtelefon eftersom Socialstyrelsen anser att det är av riksintresse då våldsutsatta personer även via den kan få råd och stöd på många språk.

Till sist så har Nämnden för Hälsa och Omsorg (NHO) arbetat fram ett program för frivillig behandling av män som begår våld (start våren 2014). Vi gör detta som ett nästa steg i skyddet för kvinnor som råkar ut för våld i nära relationer. Under utredningstiden har vi samarbetat med MVU som hjälpt de män som frivilligt velat ha hjälp

Vi inser självfallet att det finns mer att göra, men vi arbetar träget vidare på att göra Uppsala till en föregångskommun inom detta område, vilket vi i Alliansen ser som högprioriterat.

Uppsala skall vara en trygg stad även för personer inklusive barn som drabbas av våld i nära relationer!

Stig Rådahl (M)

Ordf. i Nämnden för Hälsa och Omsorg (NHO)Full delaktighet

FritidspolitikPosted by Stig Rådahl Mon, February 03, 2014 12:10:40

Full delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Alliansen i Uppsala arbetar just nu med att göra Uppsala till en stad där full delaktighet råder för funktionsnedsatta. FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är ledstjärnan i arbetet.

Ett program tas nu fram i samverkan med företrädare för de funktionsnedsatta, då vi anser att det är den bästa vägen att nå resultat. Vi kommer inte att jäkta med detta utan målet är kvalitet och god förankring, men jag är övertygad om att resultatet kommer att bli bra.

Stig Rådahl

Ordf. NHOBemanning på LSS

FritidspolitikPosted by Stig Rådahl Mon, February 03, 2014 11:53:31

Oppositionen hänger inte med

Strax före jul skrev ett par oppositionspolitiker en artikel i UNT om sektionen för LSS och socialpsykiatri i Uppsala. De krävde personalförstärkning och ekonomiska satsningar. Insatser som redan genomförts. Tyvärr byggde deras debattartikel på inaktuella fakta.

I februari 2013 var 66 % av medarbetarna på sektionen för LSS och socialpsykiatri relativt nya. Vi i Alliansen strävar efter att kontinuiteten bland medarbetarna ska vara högre, men kvaliteten i det utförda arbetet är ändå viktigare än hur länge en medarbetare varit i verksamheten, tycker vi. Erfarenhet är en viktig parameter i strävan efter hög kvalitet. Idag säkerställs bemanningen, vilket lett till att det inte funnits vakanser som tidigare. Förutom detta gjordes en stor omorganisation som lett till ökad tillgänglighet och ett mycket bra teamarbete på sektionen. Konstateras kan att under 2013 så slutade endast två personer. Att byta arbete ibland är en naturlig del av arbetslivet.
I den senaste medarbetarundersökningen konstaterades att trivsel på denna enhet ökat. Medarbetarna anser att det råder ett öppet klimat där alla kan säga vad de tycker och tänker. I september 2012 svarade 52 % att de upplevde detta medan resultatet i september 2013 var att 83 % svarade att de upplevde detta. På frågan: ”Hur ofta händer det att jag upplever stress som påverkar mig negativt”, svarade 76 % i september 2012 att de upplevde detta ofta medan endast 20 % i september 2013 svarade att de upplevde detta ofta.

Utvecklingen går åt rätt håll. Inför 2014 planerar vi flera utvecklingsprojekt som vi hoppas ska kunna öka trivseln ytterligare. Jag tycker vi ska känna oss stolta över utvecklingen inom sektionen och det arbete som medarbetarna där utför.

För allas bästa så har Alliansen precis tillskjutit 50 miljoner kronor extra till nämnden för hälsa och omsorg. Extra resurser har redan lagts in i den nya budgeten för att ta bort ärendekön, korta handläggningstiderna och kvalitetssäkra myndighetsutövningen..

Stig Rådahl (M)

Ordf. NHOStödet till missbrukande kvinnor i Uppsala förbättras

FritidspolitikPosted by Stig Rådahl Sun, December 25, 2011 16:13:00
Stödet till missbrukande kvinnor förbättras i det Alliansstyrda Uppsala

Den Alliansledda Nämnden för vuxna med funktionshinder i Uppsala gör inför 2012 en särskild satsning på missbrukande kvinnor med behov av stödboende eller natthärbärge. Vårt stödboende i Svartbäcken ska under året omvandlas till ett stödboende för kvinnor med missbruksproblematik. Där kommer också att finnas fyra natthärbärgesplatser för kvinnor.

Vi i Alliansen är väldigt glada att vi kan ordna en bra lösning på dessa kvinnors särskilda behov . Kvinnor med missbruksproblematik är en grupp som är särskilt utsatta för hot, våld och andra övergrepp. Vi har arbetat på att hitta bra lösningar på deras boendebehov.Exempel på detta är det skyddade kvinnoboendet Siri, men det kan inte ta emot kvinnor i aktivt missbruk. Ett annat problem är att kvinnor som vistas vid befintliga stödboenden eller på natthärbärget riskerar att hamna i utsatta situationer.

På nuvarande stödboendet finns 14 lägenheter uppdelade i två trappuppgångar. I dag finns platser för både kvinnor och män, men från sena hösten 2012 ska det ha omvandlats till ett rent kvinnoboende Två av lägenheterna ska användas som natthärbärge med fyra platser för tillfällig inkvartering. Till natthärbärget kan man komma oanmäld och behöver inte vara drogfri. Möjlighet ska finnas att få mat, att kunna duscha och att få sina kläder tvättade. Övriga 12 lägenheter är ett stödboende.

Kvinnoboendet ska ha ett nära samarbete med det skyddade kvinnoboendet Siri och med det nyinrättade resurscentrumet för personer som utsätts för hot och våld i nära relationer. Inom parentes sagt invigs detta centrum i januari 2012

Vi kommer också fortsättningsvis kunna tillgodose missbrukande mäns behov av stödboende och natthärbärge ännu bättre på detta sätt då vi nu tillför ytterligare tre platser på männens härbärge, då kvinnorna inte längre behöver komma till det mixade härbärget. Liksom ifjol finns nu för männen 10 härbärgesplatser på flerstegsboendet på Söderforsgatan tillkommit det senaste året, och på Sagahemmet finns både stödboende och härbärgesplatser.

I det Alliansstyrda Uppsala sover inte längre några personer ute!

Stig Rådahl (M)

ordf. VFN

Kvinnofrid

FritidspolitikPosted by Stig Rådahl Mon, June 20, 2011 20:14:27

Siri ska utvecklas – platserna kommer inte att bli färre

Verkligheten bakom diskussionen med en minskning av platser på kvinnoboendet SIRI är den att det finns tre tjänstemannaförslag framlagda efter att dessa fått i uppdrag av nämnden att ta fram förslag på åtgärder för att förbättra situationen på SIRI med hänsyn tagen till barnen. Uppdraget var en konsekvens av en uppföljning som gjorts.

Förslagen gällde att skapa lekytor för barnen som vistas på hemmet tillsammans med sin mamma. Ett av förslagen var att bygga helt nya lokaler, det andra var att utöka befintliga lokaler genom tillbyggnad och det tredje var att minska platsantalet för att därmed skapa lekytor i befintliga lokaler.

Platserna på Siri var under 2010 belagda till 75 procent. Om behovet av ett skyddat boende hade minskat långsiktigt hade vi sett det som en positiv signal. Tyvärr var det bara en tillfällig trend. Under första kvartalet 2011 ökade trycket på Siri återigen. Beläggningen i år har legat runt 90 procent. Det har aldrig varit ett Alliansförslag att dra ner på antalet platser på Siri och det har heller aldrig varit aktuellt för Alliansen ett fatta ett sådant beslut.

Tyvärr är behovet av ett skyddat akutboende för kvinnor fortfarande stort. Min önskan är givetvis att ingen blir utsatt för hot och våld och att alla kan leva trygga i sin hemmiljö. Dessvärre förekommer våld och hot i nära relationer fortfarande och vi arbetar hela tiden med att utveckla stödet för föräldrar och barn som lever under otrygga förhållanden. Moderaterna och Alliansen arbetar för att tryggheten i Uppsala ska öka.

Nämnden beslöt i junimötet att återremittera ärendet för att få mer kunskaper om hur man bäst ska kunna utveckla SIRI och därmed förbättra kvaliteten ytterligare och genom detta lösa situationen för mammorna och barnen på SIRI. Tack vare att ekonomin i Uppsala utvecklas positivt kan nämnden framöver utöka boendets kapacitet med bland annat lekytor för de barn som tvingas vistas där. En miljö anpassad för barn är självklart väldigt viktigt i en situation som är oerhört jobbig för barnen. Under Alliansens ledning fortgår arbetet med att göra Uppsala ledande i kvinnofridsfrågor.

Stig Rådahl (M)

Ordförande i nämnden för vuxna med funktionshinder

Tak över huvudet

FritidspolitikPosted by Stig Rådahl Sat, February 05, 2011 19:58:51

”24bo” ett bra ställe!

I höstas oroades många över att det hade gjorts för lite för de hemlösa i Uppsala och att vintern var på väg med kyla och därmed ingenstans att ta vägen. I vår nämnd VFN planerade vi att satsa på 20 härbärgesplatser i Librobäck, en bit utanför Uppsala, men det sågades. Idag är det ingen som klagar. Ordningen på härbärget i Librobäck är sansad och lugn. Inga obehagliga incidenter har rapporterats. Polisen är nöjd, de boende är nöjda, mer än hälften av de som bor på ”24bo” väljer att kvarstanna på stället under dagtid och många hjälper till med städning och andra sysslor. En fördel med härbärget är att de boende kan stanna inomhus under dagtid, vilket utnyttjats av en majoritet av besökarna. Detta ökar möjligheterna för personer med beroendeproblematik att hålla sig nyktra. Genom personalen på härbärget har några av besökarna kunnat hjälpas vidare på vägen mot nykterhet. Man har lyckats med att fånga upp några personer enbart tack vare denna nya möjlighet.

Under december 2010 var beläggningsgraden i genomsnitt 70 procent, dvs 10-12 besökande per natt. Toppnoteringen under en natt är 15 personer. Det finns totalt 20 platser. Detta visar att ingen har tvingats sova utomhus i Uppsala. Farhågorna om att de hemlösa inte skulle kunna ta sig ut till Librobäck har alltså slagit fel. Till våren skall vi utvärdera insatserna och se hur vi på bästa sätt kan fortsätta att hjälpa de hemlösa i framtiden, för en sak är säker, ingen skall sakna tak över huvudet i Uppsala.

Stig Rådahl (M)

Moderaterna fortsätter att styra över sociala frågor för vuxna i Uppsala

FritidspolitikPosted by Stig Rådahl Sun, December 19, 2010 00:42:47

Det är med stor glädje som jag fick fortsatt förtroende att leda den Moderata politiken i socialnämnden för vuxna i Uppsala. Att vi moderater utökade vår ställning i Uppsala och behöll de sociala frågorna är ett bevis på att vår politik är den rätta. Vi ser till den enskildes behov och gör individuella bedömningar för att skapa trygghet för varje behövande. Vi har genom lagen om valfrihet (LOV) ökat valfriheten för personer som har daglig verksamhet som nu kan välja på 11 arbetsplatser varav 10 är privata. Vi har även ökat valfriheten för personer med behov av ledsagarservice där 10 nya utförare är registrerade. Framtiden ser ljus ut och vi kommer att fortsätta vår politik att stödja och hjälpa de funktionsnedsatta, men på deras villkor och i samverkan.

Stig Rådahl

Next »